Kế hoạch tuần, tháng năm học 2019 - 2020


Kế hoạch tuần

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12
Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16
Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20
Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24
Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28
Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32
Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36

 

 

Kế hoạch tháng

Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Tháng 01 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu