Lịch công tác
Thứ ba, ngày 15/06/2021
7 giờ 30

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

13 giờ 30

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

Thứ tư, ngày 16/06/2021
7 giờ 00

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

13 giờ 30

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

Thứ năm, ngày 17/06/2021
7 giờ 00

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

Thứ sáu, ngày 18/06/2021
7 giờ 00

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

13 giờ 30

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

Hôm nay: Thứ hai, ngày 14 / 06 / 2021
7 giờ 00

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc

13 giờ 30

Đ/c Hồ Trung Minh – Phó hiệu trưởng trực và giải quyết các công việc