Thời khóa biểu (thực hiện từ 15/8/2014)


Trường THCS Hưng Đạo

Năm học 2014 - 2015

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 15 tháng 08 năm 2014

BUỔI SÁNG

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

8D

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán - T.Hoa

CN - M.Thu

Văn - N.Diệp

Toán - V.Hoa

GDCD - Lương

Toán - ThanhT

Toán - Hằng

Tin - Toàn

NNgữ - Phú

Thể - Bình

Toán - Dinh

Văn - Quyền

3

Văn - N.Diệp

Tin - Thanh

Địa - Vân

Lý - Liễu

Toán -V.Hoa

Văn- V.Nhung

Hoá - Học

NNgữ - Thu

Văn - Huyền

GD - Lương

Văn - Quyền

Thể - Bình

4

MT - Phúc

NNgữ- B.Diệp

Nhạc - Vững

Sinh - M.Thu

Địa - Vân

CN - N.Nhung

Sử - Biên

Văn -V.Nhung

Lý - Liễu

Toán - Thanh

Hoá - Học

Tin - Toàn

5

CN - V.Hoa

Sinh - M.Thu

NNgữ- B.Diệp

Tin - Toàn

CN- N.Nhung

Nhạc - Vững

Lý - Liễu

MT - Phúc

Sử - Biên

Hoá - Học

Sinh - Sen

Địa - Vân

3

1

Văn - N.Diệp

Thể - Phúc

Toán - T.Hoa

Văn - Huyền

Lý - Liễu

NNgữ- B.Diệp

Thể - Bình

Toán - Hằng

Tin - Toàn

Văn -V.Nhung

NNgữ - Phú

Toán - Dinh

2

Sử - Quyền

Văn - N.Diệp

NNgữ- B.Diệp

Toán - V.Hoa

Văn - Huyền

Văn- V.Nhung

Toán - Hằng

Hoá - Học

GD - Lương

Thể - Bình

Lý - Liễu

NNgữ - Phú

3

Lý - Liễu

Toán - Hằng

Văn - N.Diệp

Thể - Bình

Văn - Huyền

Địa - Vân

Hoá - Học

CN - V.Hoa

Toán - Dinh

Sử - Biên

Tin - Toàn

MT - Phúc

4

Thể - Vững

Địa - Vân

Thể - Phúc

CN - N.Nhung

Tin - Toàn

Toán - Thanh

Văn - N.Diệp

Sử - Biên

Thể - Bình

Sinh - Sen

Văn - Quyền

GD - Lương

5

CN- V.Hoa

Lý - Liễu

Tin - Thanh

Địa - Vân

CN- N.Nhung

Sử - Biên

Nhạc - Vững

GD - Lương

Sinh - Sen

MT - Phúc

Sử - Quyền

Hoá - Học

4

1

Tin - Toàn

CN - M.Thu

MT - Phúc

Toán - V.Hoa

NNgữ - Thu

Văn- V.Nhung

GD - Lương

Thể - Bình

Văn - Huyền

NNgữ - Phú

Văn - Quyền

Toán - Dinh

2

GD - Lương

Văn - N.Diệp

Toán - T.Hoa

NNgữ - Thu

Toán - V.Hoa

Thể - Bình

Tin - Toàn

Văn -V.Nhung

Văn - Huyền

Sinh - Sen

Văn - Quyền

NNgữ - Phú

3

Toán - T.Hoa

Thể - Phúc

Sinh - M.Thu

Nhạc - Vững

Thể - Bình

NNg - B.Diệp

Văn - N.Diệp

NNgữ - Thu

Toán - Dinh

Sử - Biên

Địa - Vân

Sinh - Sen

4

NNgữ-B.Diệp

MT - Phúc

CN - T.Hoa

Sử - Biên

Địa - Vân

 

Tin - Toàn

Thể - Bình

Hoá - Học

Sinh - Sen

Văn -V.Nhung

Toán - Dinh

Lý - Liễu

5

 

 

 

MT - Phúc

Nhạc - Vững

Lý - Liễu

CN- Học

Sử - Biên

Tin - Toàn

Địa - Vân

 

 

5

1

NNgữ- B.Diệp

Toán - Hằng

Văn - N.Diệp

Tin - Toàn

Văn - Huyền

Toán - Thanh

NNgữ - Thu

Lý - Liễu

Thể - Bình

NNgữ - Phú

Sinh - Sen

Địa - Vân

2

Văn - N.Diệp

Tin - Thanh

Sinh - M.Thu

NNgữ - Thu

Sử - Biên

Địa - Vân

Sinh - Sen

Toán - Hằng

Văn - Huyền

Lý - Liễu

Toán - Dinh

Thể - Bình

3

Toán - T.Hoa

NNgữ- B.Diệp

Lý - Liễu

Toán - V.Hoa

NNgữ - Thu

Tin - Toàn

Văn - N.Diệp

Địa - Vân

Toán - Dinh

Toán - Thanh

Thể - Bình

Văn - Quyền

4

Sinh - M.Thu

Văn - N.Diệp

Toán - T.Hoa

Văn - Huyền

Toán -V.Hoa

NNgữ- B.Diệp

Toán - Hằng

Thể - Bình

Sử - Biên

Tin - Toàn

Văn - Quyền

Toán - Dinh

5

 

 

 

 

 

 

Sử - Biên

Sinh - M.Thu

CN - V.Hoa

Tin - Toàn

Địa - Vân

Sử - Quyền

6

1

Địa - Vân

Sinh - M.Thu

Thể - Phúc

Thể - Bình

Tin - Toàn

Văn- V.Nhung

Văn - N.Diệp

Toán - Hằng

Hoá - Học

NNgữ - Phú

CN - Liễu

Văn - Quyền

2

Nhạc - Vững

Văn - N.Diệp

Tin – Thanh

GD - Lương

Sử - Biên

Sinh - M.Thu

Địa - Vân

NNgữ - Thu

NNgữ - Phú

Văn -V.Nhung

Thể - Bình

Lý - Liễu

3

Văn - N.Diệp

Toán - Hằng

Sử - Quyền

NNgữ - Thu

Toán -V.Hoa

Thể - Bình

CN - Học

Sinh - M.Thu

MT - Phúc

Toán - Thanh

GD - Lương

Tin - Toàn

4

Thể - Vững

Sử - Quyền

Văn - N.Diệp

Địa - Vân

Thể - Bình

Sử - Biên

Tin - Toàn

Văn - V.Nhung

CN - V.Hoa

CNghệ - Học

MT - Phúc

CN - Liễu

5

 

 

 

Sử - Biên

Sinh - M.Thu

GD - Lương

NNgữ - Thu

CN - V.Hoa

Địa - Vân

Nhạc - Vững

Lý - Liễu

Hoá - Học

7

1

Tin - Toàn

Nhạc - Vững

Toán - T.Hoa

Sinh - M.Thu

Văn - Huyền

MT - Phúc

NNgữ - Thu

Toán - Hằng

Toán - Dinh

CN - Học

NNgữ - Phú

Sinh - Sen

2

NNgữ- B.Diệp

Toán - Hằng

CN - T.Hoa

Văn - Huyền

Sinh - M.Thu

CN - N.Nhung

Sinh - Sen

Văn- V.Nhung

NNgữ - Phú

Hoá - Học

Tin - Toàn

Toán - Dinh

3

Toán - T.Hoa

GD - Lương

NNgữ- B.Diệp

Văn - Huyền

NNgữ - Thu

Sinh - M.Thu

MT - Phúc

Nhạc - Vững

Hoá - Học

Toán - Thanh

Toán - Dinh

Văn - Quyền

4

Sinh - M.Thu

NNgữ- B.Diệp

GD - Lương

CN - N.Nhung

MT - Phúc

Toán - Thanh

Toán - Hằng

Tin - Toàn

Nhạc - Vững

Văn -V.Nhung

Hoá - Học

Văn - Quyền

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: