Asset Publisher

Chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2013-2014

Chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2013-2014


TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC

CẢ NĂM - NĂM HỌC 2013-2014

 1 .  H       Hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

Nam

Nữ

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

93

44

 

 

87

93.55

6

6.45

0

 

 

 

 

 

2

7

134

76

 

 

120

89.55

14

10.45

0

 

 

 

 

 

3

8

87

40

 

 

74

85.06

12

13.79

1

1.15

 

 

 

 

4

9

99

51

 

 

82

82.83

14

14.14

3

3.03

 

 

 

 

 

Cộng

413

211

 

 

363

87.89

46

11.14

4

0.97

 

 

 

 

2 .  H           Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Nam

Nữ

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

93

44

 

 

14

15.05

58

63.44

21

21.51

0

 

 

 

2

7

134

76

 

 

29

21.64

71

52.99

32

23.88

2

1.49

 

 

3

8

87

40

 

 

21

24.14

39

47.13

24

25.29

3

3.45

 

 

4

9

99

51

 

 

25

23.23

48

51.52

26

25.25

0

 

 

 

 

Cộng

413

211

 

 

89

21.55

216

52.30

103

24.94

5

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thu Thủy