Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu

 

THỨ
TIẾT

6A

6B

6C

6D

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2

MT - Phúc

Văn – Nhung

Lý - Liễu

Toán - Dinh

Địa - Vân

Văn - Quyền

CNghệ - Diệp

Nhạc - Vững

Toán - Hằng

Tin - Hải

NNgữ - Phú

TD - Bình

3

Văn - Biên

Toán – Dinh

Văn - Nhung

NNgữ - Phú

Văn - Quyền

Toán - Hoa

NNgữ - Diệp

MT - Phúc

TD - Bình

Địa - Vân

Lý - Liễu

Toán - Đảm

4

Toán - Hằng

Nhạc - Vững

CNghệ - Dinh

Văn – Nhung

Toán - Hoa

Tin - Hải

Sinh - Yến

TD - Bình

MT - Phúc

Hóa - Học

Toán - Đảm

Sử - Quyền

5

Lý - Liễu

CNghệ – Hoa

NNgữ - Phú

Địa - Vân

NNgữ - Diệp

Sinh - Yến

Nhạc - Vững

GDCD - Phúc

Văn - Biên

CNghệ - Học

CNghệ - Thanh

Tin - Hải

3

1

CNghệ - Thủy

Sinh – Yến

Tin - Linh

CNghệ - Thư

TD - Bình

Toán - Hoa

GDCD - Vững

Toán - Hằng

CNghệ - Học

GDCD - Phúc

Văn - Huyền

Toán - Đảm

2

TD - Thư

CNghệ – Hoa

Sinh - Yến

Sinh – Ánh

Địa - Vân

Tin - Hải

Văn - Quyền

Hóa - Linh

TD - Bình

Toán - Đảm

Văn - Huyền

Hóa - Học

3

Tin - Linh

TD - Thư

GDCD - Phúc

TD - Bình

Sinh - Yến

Nhạc - Vững

Văn - Quyền

Văn - Vụ

Toán - Hằng

Sinh – Ánh

Hóa - Học

Lý - Liễu

4

NNgữ - Thu

Sử - Hiên

TD - Thư

Nhạc - Vững

Lý - Liễu

TD - Bình

Toán - Hoa

Địa - Vân

Sinh – Ánh

MT - Phúc

Tin - Hải

Văn - Huyền

5

 

 

 

 

MT - Phúc

Lý - Liễu

Sử - Hiên

Tin - Hải

NNgữ - Thu

Văn - Vụ

Sinh - Ánh

Địa - Vân

4

1

Văn - Biên

Toán – Dinh

Sinh - Yến

CNghệ - Thư

Văn - Quyền

TD - Bình

MT - Phúc

Văn - Vụ

Tin - Hải

Nhạc - Vững

Văn - Huyền

CNghệ - Thanh

2

Văn - Biên

TD - Thư

Toán - Dinh

GDCD-Phú

Văn - Quyền

GDCD - Vững

TD - Bình

Văn - Vụ

Tin - Hải

Toán - Đảm

Lý - Liễu

Văn - Huyền

3

Sinh – Yến

MT – Phúc

Văn - Nhung

NNgữ - Phú

Tin - Hải

NNgữ - Diệp

Văn - Quyền

Sinh - Ánh

Địa - Vân

NNgữ - Thu

TD - Bình

GDCD - Vững

4

NNgữ - Thu

Tin – Linh

Văn - Nhung

Lý – Liễu

Sinh - Yến

MT - Phúc

NNgữ - Diệp

TD - Bình

Sử - Biên

Sinh - Ánh

Toán - Đảm

Địa - Vân

5

 

 

 

 

 

 

 

NNgữ - Thu

Sinh – Ánh

Sử - Biên

Địa - Vân

NNgữ - Phú

5

1

Toán - Hằng

NNgữ - Thảo

Toán - Dinh

Tin – Linh

TD - Bình

Toán - Hoa

NNgữ - Diệp

Văn - Vụ

Văn - Biên

Toán - Đảm

MT - Phúc

Văn - Huyền

2

Tin – Linh

Văn – Nhung

NNgữ - Phú

Toán – Dinh

Toán - Hoa

Văn - Quyền

Địa - Vân

Toán - Hằng

Lý – Liễu

TD - Bình

Toán - Đảm

Văn - Huyền

3

Văn - Biên

Văn – Nhung

MT - Phúc

Sử – Vụ

GDCD - Vững

Văn - Quyền

Toán - Hoa

Hóa - Linh

Toán - Hằng

NNgữ - Thu

Địa - Vân

Lý - Liễu

4

GDCD - Phúc

Tin – Linh

CNghệ - Dinh

TD - Bình

Nhạc - Vững

Địa - Vân

Lý - Liễu

Sử - Biên

NNgữ - Thu

Văn - Vụ

Văn - Huyền

Toán - Đảm

5

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

T1,3: HĐNG

6

1

TD - Thư

NNgữ - Thảo

Toán - Dinh

Văn – Nhung

Văn - Quyền

Sinh - Yến

Toán - Hoa

Toán - Hằng

Văn - Biên

Tin - Hải

Toán - Đảm

TD - Bình

2

Toán - Hằng

Toán – Dinh

TD - Thư

Văn – Nhung

Toán - Hoa

CNghệ - Diệp

Tin - Hải

Lý - Liễu

Văn - Biên

TD - Bình

GDCD - Vững

Toán - Đảm

3

Sinh – Yến

Địa – Học

Nhạc - Vững

Toán – Dinh

Sử - Hiên

NNgữ - Diệp

Địa - Vân

Sinh - Ánh

NNgữ - Thu

Toán - Đảm

TD - Bình

Tin - Hải

4

Nhạc - Vững

Sinh – Yến

Văn - Nhung

NNgữ - Phú

Tin - Hải

Sử - Hiên

TD - Bình

NNgữ - Thu

Hóa - Linh

Lý - Liễu

Hóa - Học

Văn - Huyền

5

CNghệ - Thủy

Lý – Liễu

NNgữ - Phú

Tin – Linh

NNgữ - Diệp

Địa - Vân

Sử - Hiên

CNghệ - Học

Nhạc - Vững

NNgữ - Thu

Văn - Huyền

Sinh – Ánh

7

1

Toán - Hằng

GDCD - Phúc

Sử - Vụ

Toán – Dinh

Sử - Hiên

NNgữ - Diệp

Tin - Hải

Sử - Biên

Hóa - Linh

Hóa - Học

Sử - Quyền

Sinh – Ánh

2

Địa – Học

Văn – Nhung

Tin - Linh

MT – Phúc

Toán - Hoa

Sử - Hiên

Văn - Quyền

NNgữ - Thu

Sử - Biên

Văn - Vụ

Sinh - Ánh

NNgữ - Phú

3

Sử - Hiên

NNgữ - Thảo

Toán - Dinh

Sinh – Ánh

NNgữ - Diệp

Toán - Hoa

Sinh - Yến

Toán - Hằng

GDCD - Phúc

Văn - Vụ

Tin - Hải

Hóa - Học

4

NNgữ - Thu

Toán - Dinh

Địa - Học

Văn - Nhung

CNghệ - Diệp

Văn - Quyền

Toán - Hoa

Tin - Hải

Toán - Hằng

Sử - Biên

NNgữ - Phú

MT - Phúc

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

                           Ghi chú: Tuần 4 của tháng lớp 9 học Hướng nghiệp