Asset Publisher

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NĂM 2013

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NĂM 2013


  

Đơn vị: Trường THCS Hưng Đạo

Chương: 622 loại 490 khoản 493

Mã số SDNS: 622.490.493

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NĂM 2013

 

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán

được giao

Ghi

chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

125.154.000

 

1

Thu phí, lệ phí

68.170.000

 

2

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

Hoạt động dạy tin

56.984.000

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí lệ phí

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

125.154.000

 

1

Phí, lệ phí

68.170.000

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

Hoạt động dạy tin ( năm học 2013 - 2014)

56.984.000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.928.550.000

 

 

- Chi thanh toán cá nhân

2.312.550.000

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

516.000.000

 

 

- Chi mua sắm, sửa chữa

80.000.000

 

 

- Chi khác

20.000.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác

125.154.000

 

1

Nguồn học phí

68.170.000

 

 

- Chi thanh toán cá nhân

54.868.000

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

13.302.000

 

 

 

 

 

2

Nguồn tin học

56.984.000

 

 

- Chi thanh toán cá nhân

31.300.000

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

18.846.000

 

 

- Chi mua sắm, sửa chữa

0

 

 

- Chi khác

6.838.000

 

 

Ghi chú: Mục và tiểu mục chi tiết có bảng đính kèm riêng.

 

Hưng Đạo, ngày 20 tháng 9 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Hoàng Ánh Tuyết