Asset Publisher

Đội ngũ giáo viên năm học 2013-2014

Đội ngũ giáo viên năm học 2013-2014


   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

 

        THÔNG TIN CBGV TRƯỜNG: THCS HƯNG ĐẠO                                                   

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG          

 NĂM HỌC 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hoàng Ánh Tuyết

1974

05/09/1994

Hiệu trưởng

Đại học

01687681974

2

Bùi Thị Thu Thủy

1977

03/10/1998

Phó Hiệu trưởng

Đại học

0983363877

3

Lê Thị Vụ

1959

01/09/1980

Tổ Trưởng KHXH

Cao đẳng

01695365990

4

Nguyễn Thị Biên

1960

01/12/1982

Giáo viên

Cao đẳng

01686798059

5

Nguyễn Thị Thanh

1960

05/09/1982

Giáo viên

Cao đẳng

0333594524

6

Trần Thị Dinh

1961

01/12/1982

Giáo viên

Cao đẳng

01229816888

7

Nguyễn Thị Nhung

1962

01/08/1998

Giáo viên

Cao đẳng

0983534587

8

Vương Thị Thu

1977

16/09/1998

Giáo viên

Cao đẳng

01656466918

9

Vũ Thị Nhung

1978

01/01/2001

Giáo viên

Đại học

0983895169

10

Nguyễn Thị Lương

1979

01/08/2009

Giáo viên

Đại học

01695360939

11

Lê Văn Phúc

1980

01/10/2001

Giáo viên

Đại học

0936508936

12

Nguyễn Thị Sen

1979

05/09/2001

Tổ Trưởng KHTN

Đại học

01236783047

13

Hoàng Bích Diệp

1980

17/03/2004

Giáo viên

Đại học

0936867978

14

Dương Thế Vững

1981

01/01/2002

Giáo viên

Cao đẳng

0936562838

15

Phạm Văn Bình

1983

01/05/2007

Giáo viên

Cao đẳng

0936182383

16

Nguyễn Thị Quyền

1984

01/05/2006

Giáo viên

Đại học

01698091642

17

Nguyễn Vân Hoa

1985

01/12/2008

Giáo viên

Đại học

01664380108

18

Nguyễn Hà Liễu

1985

01/12/2008

Giáo viên

Đại học

0988875586

19

Trần Thị Thu Hằng

1986

01/12/2008

Giáo viên

Cao đẳng

0985909628

20

Nguyễn Thái Học

1987

01/12/2008

Giáo viên

Cao đẳng

0978716207

21

Trần Thanh Huyền

1987

14/04/2011

Giáo viên

Đại học SP (4 năm)

0977032048

22

Nguyễn Thu Vân

1987

14/04/2011

Giáo viên

Đại học SP (4 năm)

0333583285

23

Nguyễn Xuân Chiến

1965

23/01/1997

Kế toán

Trung học chuyên nghiệp

01696278383

24

Nguyễn Thị Nghĩa

1981

03/03/2004

Hành chính

Trung học chuyên nghiệp

01666854399

25

Bùi Thị Biếc

1970

01/09/2009

Hành chính

Trung học chuyên nghiệp

0333582133

26

Nguyễn Thị Tuyết

1987

05/09/2011

Y tế

Trung học chuyên nghiệp

0974507587

27

Lê Thu Trang

1990

2012

Thư viện

Cao đẳng

1693017050

28

Phạm Thị Phú

1981

2006

Giáo viên

Đại học

977033