Asset Publisher

CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO

CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO


 BÁO CÁO

CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO

 

Stt

Đối tượng đào tạo

Số lượng

Hình thức ĐT

Nội dung

Trình độ

Thời gian ĐT

Ghi chú

1

HT

1

Tại chức

ĐHQL

ĐH

3 năm

Đã học được 1 năm

2

GV

1

Tại chức

SP Toán

ĐH

3 năm

Đã học được 1 năm

3

GV

1

Tại chức

SP Anh

ĐH

3 năm

Đã học được 1 năm

 

 

Hưng Đạo, ngày 20 tháng 09 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Hoàng Ánh Tuyết