Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2012 (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2012 (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)


 

Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 
 

 

Đơn vị: Trường THCS Hưng đạo

Chư­ơng: 622.490.493

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI
năm 2012

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán đ­ược giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 116.406.000

 

1

 Thu học phí

63.270.000

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác: Tiền tin học

53.136.000 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Thu học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ

 116.406.000

 

1

 Phí, học phí

63.270.000

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Thu sự nghiệp khác: Tiền tin học

53.136.000 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

2.613.860.000

 

I

Loại 490, khoản 493

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 1.796.478.400

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

701.746.600

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

111.595.000

 

4

  Chi khác

4.040.000

 

II

Loại  490, khoản 493

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có): Tin học

53.136.000

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

36.550.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

10.209.700

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

6.376.300

 

III

Loại  490, khoản 493

 

 

 

Dự toán chi nguồn học phí

63.270.000

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

43.158.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

20.112.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

                                                  

                                                              Ngày 31 tháng 12 năm 2012

                                                                           Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

                                          Hoàng Ánh Tuyết